Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Tên đầy đủ: Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 61 đường Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Giới thiệu

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hiện tại, Viettel Khánh Hòa tự hào khi được cùng Sở Du lịch, nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch tại tỉnh. Viettel Khánh Hòa đang cùng Sở du lịch vận hành hoạt động Cổng thông tin du lịch tỉnh Khánh Hòa.

 

Giới thiệu